Navodila za organizatorje javnih prireditev/shodov v občini Miren-Kostanjevica

Občinski svet je v decembru sprejel Odlok o zmanjševanju  obremenjevanja okolja z odpadki pri izvajanju javnih prireditev. Odlok je objavljen na tej povezavi. V skladu z odlokom je na javnih prireditvah v Občini Miren-Kostanjevica obvezan uporaba izdelkov, kjer je možna ponovna uporaba ali pa s biorazgradljivi. Uporaba vključuje rabo, prodajo, oddajo v najem, posojanje, brezplačno deljenje in kavcijske oblike naštetih. Prav tako je obvezno jasno označevanje košev, kamor sodijo našteti odpadki, in sicer se ločeno zbirajo odpadni izdelki iz biorazgradljive plastike in biološki odpadki. Oznake košev so primeroma navedene v Prilogi 1 sprejetega odloka.

Organizatorje pozivamo, da v želji, da skupaj naredimo korak dlje v skrbi za okolje, določbe odloka upoševajo.

Obrazci:
obvestilo lokalni skupnosti o izvedbi prireditve
soglasje za uporabo nepremičnin
prijava uporabe zvočnih naprav
vloga za soglasje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom  ( obvezna priloga: Poročilo o emisiji hrupa v okolje)

Organizacija javnih prireditev ali javnih shodov je za organizatorja zahtevna in terja veliko mero odgovornosti. Da bi organizatorji ravnali pravilno smo pripravili kratek povzetek najpomembnejših informacij o organizaciji javnih prireditev in javnih shodov.

Pravne podlage:

Zakon o javnih zbiranjih (uradno prečiščeno besedilo) /ZJZ-UPB5/, Ur.l. RS, št. 64/2011
Zakon o varstvu okolja (uradno prečiščeno besedilo) /ZVO-1-UPB1/ Ur.l. RS, 39/2006 s spremembami
Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS; št. 105/2005 s spremembami);
Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Ur. l. RS, št. 118/2005, v nadaljevanju uredba) – v nadaljevanju uredba
Uredba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Ur.l.RS, št. 45/1995 s spremembami)

Temeljni pojmi (4. člen ZJZ-UPB5)

JAVNI SHOD je vsako organizirano zbiranje oseb zaradi izražanja mnenj in stališč o vprašanjih javnega ali skupnega pomena na prostem ali v zaprtem prostoru, kjer je dostop dovoljen vsakomur.

JAVNA PRIREDITEV je vsako organizirano zbiranje oseb zaradi izvajanja kulturne, športne, zabavne, izobraževalne, verske ali druge aktivnosti tako, da je udeležba brezpogojno ali pod določenimi pogoji dostopna vsakomur.

 

Prijava javnih prireditev in shodov in izdaja dovoljenj

Javno prireditev ali javni shod je potrebno prijaviti na pristojni policijski postaji, s tem, da je potrebno javno prireditev prijaviti vsaj 5 dni pred prireditvijo, javni shod pa vsaj 3 dni prej.

Dovoljenje za izvedbo javne prireditve in javnega shoda izdaja pristojna upravna enota. Vlogo za dovoljenje za javno prireditev je potrebno oddati najmanj 10 dni pred prireditvijo, za javni shod pa najmanj 7 dni prej.

Za katere prireditve je potrebno dovoljenje upravne enote?

shod na javni cesti, če predstavljajo izredno uporabo ceste,

 • za mednarodno športno prireditev in člansko tekmovanje v kolektivnih športih, če na njem sodeluje vsaj en klub prve državne lige;
 • prireditve, na katerih se uporablja odprt ogenj oziroma predmeti ali naprave, zaradi katerih je lahko ogroženo življenje ali zdravje ljudi ali premoženje;
 • prireditve, na katerih se pričakuje več kot 3000 udeležencev.

Za prijavo prireditve/shoda na policijski postaji ali upravni enoti se uporablja enotni obrazec: vloga

Vlogi je potrebno priložiti naslednje obvezne priloge:
1. podatke o organizatorju prireditve;
2. kraj, čas in trajanje prireditve, program prireditve in predvideno število udeležencev;
3. osebne podatke vodje ter osebne podatke vodje rediteljev;
4. osebne podatke pooblaščenke oziroma pooblaščenca organizatorja za vročitve na sedežu pristojnega organa (osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča) ter način obveščanja;
5. način varovanja shoda oziroma prireditve z navedbo števila rediteljev ter ukrepov za zagotovitev reda, varnosti življenja in zdravja udeležencev in drugih oseb, varnosti premoženja, da ne bo ogrožen javni promet in da ne bo nedopustno obremenjeno okolje;

 1. soglasje lastnice/ka oz. upravljavke/ca zemljišča oz. prostora, na katerem se organizira shod ali prireditev;
 2. dokazilo, da je o prireditvi ali shodu pisno obvestil lokalno skupnost;
 3. dovoljenje občine za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom, če se na prireditvi ali shodu uporabljajo zvočne ali druge naprave.

Katera soglasja/dovoljenja izdaja občina in kaj je na občini potrebno prijaviti?

 1. Dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom na javni prireditvi ali shodu (Obrazec prir1)
 2. Občini je potrebno prijaviti uporabo zvočnih naprav, ki na prireditvi ne povzročajo hrupa (Obrazec prir2)
 3. Soglasje za uporabo prostora oz. zemljišča, če je lastnica le-teh občina (Obrazec prir3)
 4. Potrdilo o seznaniti občine o prireditvi ali shodu (Obrazec prir4)
 5. Ko gre za prireditev, ki se izvaja na občinskih cestah, občina izda dovoljenje za delno ali popolno zaporo ceste (Obrazec Vloga za izdajo soglasja za delno ali popolno zaporo lokalne ceste ali javne poti).

 

Dovoljenje za uporabo zvočnih naprav na javnih prireditvah (6. člen uredbe)

Vloga

Skladno s 94. členom Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 39/2006) in 6. členom Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Ur. l. RS, št. 118/2005) pristojni organ občine izda za javne prireditve dovoljenje za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom.

Vlogo za izdajo dovoljenja je potrebno vložiti na občini vsaj 30 dni pred prireditvijo na priloženem obrazcu Obr_prir_1

Vlogi je potrebno priložiti poročilo o emisiji hrupa v okolje, katerega mora zagotoviti organizator prireditve.

V vlogi pa je potrebno navesti:

 • odgovorno osebo organizatorja prireditve
 • kraj prireditve
 • čas poteka prireditve
 • čas začetka in konca uporabe zvočnih naprav
 • vrsto in število zvočnih naprav, število zvočnikov posamezne zvočne naprave
 • mesto namestitve zvočnikov

8. člen uredbe pravi, da se dovoljenje za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom lahko izda tudi brez priloženega poročila o emisiji hrupa v okolje. Izpolnjeni morajo biti naslednji pogoji:

 • če je vlogi priložena dokumentacija o nazivni električni moči in številu zvočnih naprav na prireditvi
 • če je vlogi priložen načrt prireditvenega prostora in njegove neposredne okolice (merilo 1:1000 z označenimi tlorisi stavb z varovanimi prostori, ki od zvočnikov niso oddaljeni več kot 600 m, v vseh smereh z odklonom več kot 45 kotnih stopinj)
 • da je število vseh zvočnikov manjše od 6.
 • da je razdalja od zvočnikov do najbližjih stavb (v vseh smereh) z varovanimi prostori manjša od razdalje, ki je za nazivno električno moč določena v Prilogi 2, in sicer:
Najmanjša razdalja zvočnikov do najbližjih stavb z varovanimi prostori (m) Nazivna električna moč (W)
več kot 600 več kot 10.000
520 7500
440 5000
420 4500
340 3500
320 2500
240 1500
200 1000
160 800
140 600
120 400
100 250

 

Prijava uporabe zvočnih naprav, ki na prireditvi ne povzročajo hrupa (14. člen uredbe)

Vloga

Če uporaba zvočnih naprav na prireditvi ne povzroča čezmerne obremenitve okolja s hrupom, organizatorju dovoljenja ni potrebno pridobiti. Prireditev mora izpolnjevati pogoje iz 12. člena uredbe, in sicer:

 • če prireditev poteka oziroma se izvaja podnevi ali zvečer na območju, kjer je v skladu s predpisom s področja varstva okolja, ki ureja mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju, določena IV. stopnja varstva pred hrupom, in razdalja od zvočnikov do območja, kjer je določena III. stopnja varstva pred hrupom, ni manjša od 300 m, nazivna električna moč ne presega 4000 W in vseh zvočnikov ni več kot štiri,
 • prireditev poteka oziroma se izvaja podnevi na območju, kjer je v skladu s predpisom s področja varstva okolja, ki ureja mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju, določena III. stopnja varstva pred hrupom, in razdalja od zvočnikov do najbližjih stavb z varovanimi prostori ni manjša od 300 m, nazivna električna moč ne presega 1000 W, število vseh zvočnikov pa ni večje od štiri, ali
 • prireditev poteka oziroma se izvaja podnevi na javnih površinah ob uporabi štirih zvočnikov, priključenih na zvočno napravo, z nazivno električno močjo, ki ne presega 100 W, in čas uporabe zvočnih naprav na prireditvi ni daljši od osem ur.

V tem primeru mora organizator občini prijaviti uporabo zvočnih naprav na priloženem obrazcu Obr_prir_2 vsaj 7 dni pred prireditvijo, potrjeno prilogo obrazca občina vrne organizatorju.

 

Soglasje za uporabo prostora oz. zemljišča, če je lastnica le-teh občina

Vloga

V primeru, ko je občina lastnica nepremičnin (zemljišč in objektov) na katerih se prireditev izvaja, se izda dovoljenje za uporabo prostora oz. zemljišča.

Vlogo je potrebno vložiti vsaj 30 dni pred predvidenim datumom prireditve na priloženem obrazcu Obr_prir_3.

 

Potrdilo o seznanjenosti občine o izvedbi shoda ali prireditve

Vloga

Občina izda potrdilo o seznanjenosti v primeru prireditve/shoda za katerega niso potrebna ostala dovoljenja (npr. prireditev poteka v zaprtem prostoru).

Obvestilo je potrebno vložiti vsaj 7 dni pred prireditvijo na obrazcu Obr_prir_4, potrjeno prilogo obrazca občina vrne organizatorju.

 

Dovoljenje za delno ali popolno zaporo ceste

Vloga

V primeru, ko javne prireditve/shodi potekajo po občinskih cestah in je potrebna delna ali popolna zapora ceste, občina izda dovoljenje.

Vlogo za zaporo ceste je potrebno oddati vsaj 30 dni pred predvideno prireditvijo, priložiti je potrebno elaborat zapore (vloga)

Skip to content