Pomoč na domu

Pomoč na domu je v Občini Miren-Kostanjevica urejena z Odlokom o organizaciji in izvajanju javne službe pomoči na domu (Ur. l. RS 41/2007).

Z javno službo se zagotavlja socialna storitev za preprečevanje socialnih stisk in problematike posameznikov in družin. Pomoč na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti (nad 65 let) ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko vsaj za določen čas nadomesti ali odmakne vstop v institucionalno varstvo in je namenjenaupravičencem, ki se zaradi starosti ali invalidnosti ne zmorejo več sami v celoti oskrbovati ali negovati, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo nuditi, oz. nimajo možnosti nuditi.

Organizira in izvaja jo Center za socialno delo Nova Gorica, CENTER ZA POMOČ NA DOMU KLAS, Cankarjeva 1, 5000 Nova Gorica, tel.: 335 33 00, fax: 335 33 18, e-naslov: cpd.ng@siol.net,

obsega pa:

  • gospodinjsko pomoč: prinašanje kosil, nabavo živil, osnovno čiščenje;
  • pomoč pri vzdrževanju osebne higiene;
  • pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.