Enkratna denarna pomoč

Denarna-socialna pomoč

Materialno in socialno ogroženim posameznikom in družinam, ki nimajo zadostnih sredstev za preživljanje, Občina Miren-Kostanjevica pomaga z denarnimi oblikami pomoči, da se jim zagotovi vsaj minimalno socialno varnost.

Občani s stalnim prebivališčem v Občini Miren-Kostanjevica, ki živijo v težkih socialnih razmerah, lahko uveljavljajo denarno pomoč za kritje stroškov:

 • šolskega kosila,
 • šole v naravi,
 • letovanja,
 • zdravljenja,
 • nakupa šolskih potrebščin,
 • ozimnice,
 • kurjave ipd.

Vlogi za denarno-socialno pomoč je potrebno priložiti:

 • potrdilo delodajalca o bruto osebnih dohodkih v zadnjih treh mesecih oz. odrezek o pokojnini ter
 • druga dokazila, ki so navedena na vlogi za pridobitev denarne socialne pomoči.

vlogo pošljete na elektronski naslov tajnistvo@miren-kostanjevica.si

za ostale informacije
Matejka Maver Pregelj
Telefon: 05 330 46 77
Elektronski naslov: matejka.maver@miren-kostanjevica.si

Enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka
se uveljavlja na podlagi Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka (Ur. l. RS, št. 43/2008 ,   100/2011 in   12/2015)

Višina denarne pomoči ob rojstvu otroka znaša 500 EUR.

 • Do enkratne pomoči je upravičen novorojenec, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
  državljan Republike Slovenije,
 • ima skupaj z enim od staršev oz. skrbnikom stalno prebivališče v Občini Miren-Kostanjevica.

Uveljavlja se na obrazcu, ki ga upravičenci dobijo in izpolnjenega oddajo na Občini Miren-Kostanjevica.

Obrazcu je potrebno priložiti:

 • fotokopijo izpiska iz matičnega registra o rojstvu otroka,
 • fotokopijo potrdila o stalnem prebivališču novorojenca ter vlagatelja.

Upravičenci lahko za denarno pomoč ob rojstvu otroka zaprosijo z Vloga za dodelitev enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka
Priloge: izjava staršev (v primeru, ko ima eden izmed njiju stalno prebivališče v drugi občini)

 

 

 

 

Skip to content