Vloga za izdajo soglasja za poseg v varovalnem pasu občinske ceste

Vloga za izdajo soglasja za poseg v varovalnem pasu občinske ceste

Skladno s 109. členom Zakona o cestah (ZCes-2) je zaradi razvoja občinskega cestnega omrežja, preprečitve škodljivih vplivov emisij prometa na bivalno okolje in preprečitve vplivov drugih neposrednih prostorskih ureditev na občinsko cesto in promet na njej je ob teh cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena (ZCes-2).

Soglasje za posege v varovalnem pasu občinske ceste potrebujete za:

  • gradnjo objektov ali izvajanje drugih gradbenih posegov;
  • postavitev infrastrukture za obveščanje in oglaševanje ob občinskih cestah;
  • postavitev turistične in obvestilne signalizacije ob javni cesti.

Posegi v varovalni pas so dovoljeni le s soglasjem občine. Glede na 5. člen Gradbenega zakona gradnja obsega gradbena in druga dela, ki so povezani z gradnjo, ki obsega novogradnjo, rekonstrukcijo, manjšo rekonstrukcijo, vzdrževanje objekta, vzdrževalna dela v javno korist, odstranitev in spremembo namembnosti.

Varovalni pas občinske ceste se meri od zunanjega roba cestnega zemljišča v smeri prečne in vzdolžne osi, pri premostitvenih objektih pa od tlorisne projekcije najbolj izpostavljenih robov objekta na zemljišče in znaša:

  • pri lokalnih cestah 10 m;
  • pri javnih poteh 5 m;
  • pri kolesarskih javnih poteh 5 m.

Kdaj soglasje ni potrebno?

Soglasje ni potrebno pridobiti za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje (nezahtevni, manj zahtevni in zahtevni objekti). Za te objekte je potrebno pridobiti mnenje, ki ga izda občina kot upravljavec občinske ceste. V tem primeru se na podlagi Pravilnika o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov Priloga 9A: Zahteva za izdajo mnenja pridobi mnenje pristojnega mnenjedajalca glede skladnosti dokumentacije za pridobitev mnenj s predpisi iz svoje pristojnosti.

Stroški postopka

Po zakonu o upravnih taksah ((Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/1630/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO), je treba za posamezni akt plačati upravno takso:

  • za vlogo po tarifni št. 1: 4,50 €;
  • za soglasje za gradnjo gradnjo objektov ali izvajanje drugih gradbenih posegov po tar. št. 30 L: 36,20 €, skupaj 40,70 €;
  • Za soglasje za obveščanje in oglaševanje ob javnih cestah v naselju po tar. št. 30 K: 36,20 €, skupaj 40,70 €;
  • postavitev turistične in obvestilne signalizacije ob javni cesti po tar. št. 30 i: 18,10 €, skupaj 22,60 €;

Vlogo pošljete na elektronski naslov tajnistvo@miren-kostanjevica.si

Vlogo lahko oddate tudi preko spletnega obrazca na portalu e-Uprave ali SPOT (e-Vem) točke za pravne osebe (povezavi spodaj)

Oddaja vloge za podjetja: https://evem.gov.si/info/poslujem/poslujem-z-obcino/

 

Skip to content