Gradnja objektov – mnenje o skladnosti s prostorskimi akti

POSTOPEK ZA POSTAVITEV ENOSTAVNEGA OZ. NEZAHTEVNEGA OBJEKTA

NEZAHTEVNI OBJEKT

Za postavitev nezahtevnega objekta (stavbe in gradbeno inženirske objekte) se izda mnenje.

Za izdajo mnenja glede skladnosti s prostorskimi akti se na občino vloži izpolnjena obrazca Pravilnika o projektni dokumentaciji (Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov) priloga 6 in priloga 9A.

Priloga 6_Dokumetacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt

Priloga 9A – Zahteva za izdajo mnenja

 

ENOSTAVNI OBJEKT

Za postavitev enostavnega objekta se izda soglasje.

Vsebina dokumentacije (risbe, opisi) naj bo podobna kot pri nezahtevnih objektih – izpolni se prilogo 6. Pred pričetkom gradnje je potrebno na Občino vložiti Prilogo 13C (Prijava začetka gradnje začasnega skladiščnega objekta ali enostavne stavbe).

Priloga 6_Dokumetacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt

Priloga 13C – Prijava začetka gradnje začasnega skladiščnega objekta ali enostavne stavbe

 

PRIMER IZPOLNJENE PRILOGE 6 dokumentacije za nezahtevni objekt:

Primer izpolnjene priloge 6

Opombe Priloga 6:

  • List 2 : potrebno je izrisati tloris (v kolikor je napušč, se ga črtkano označi), prerez in poglede. Izrise je potrebno kotirati.
  • List 3: na mapni kopiji (lahko tudi na geodetskem posnetku) je potrebno vrisati pozicijo objekta. Potrebno je kotirati najbolj izpostavljene dele stavbe od parcelnih mej. Mapno kopijo se lahko pridobi preko portala  e-prostor – javni dostop ali izpisa na območni geodetski upravi.

 


VELIKOST IN KLASIFIKACIJA OBJEKTA

Vrste objektov se klasifikacirajo po enotni CC-SI klasifikaciji, glede na Prilogo 1 Uredbe o razvrščanju objektov (primer: klasifikacija nadstrešnice je CC-SI 12745. Do 20 m2 je enostavni objekt, do 50 m2 pa nezahtevni).

Uredba o razvrščanju objektov

 

Gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov mora biti skladna s prostorskim aktom občine – Občinskim prostorskim načrtom (54. člen) in prilogo 1: dopustni nezahtevni in enostavni objekti (str. 84).

OPN_S&D_04_OMK

 

PLAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

Za enostavne objekte se ne odmerja komunalnega prispevka.

Za postavitev nezahtevnega objekta se odmerja komunalni prispevek, v kolikor glede na prilogo Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka sodi med vrste objektov po CC-SI klasifikaciji, za katere se odmerja komunalni prispevek.

Priloga uredbe: Vrste objektov po CC-SI-klasifikaciji objektov, za katere se odmerja komunalni prispevek za novo in obstoječo komunalno opremo

 

Prosimo, da vsa gradiva k vlogi za izdajo Mnenj o skladnosti nameravane gradnje (31.člen Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov) oddate tudi v elektronski obliki, na naslov: tajnistvo@miren-kostanjevica.si

 

Skip to content