Lokacijska informacija

Navodilo:

S sprejetjem novega Zakona o urejanju prostora, ki je v veljavi od 1. 6. 2022 dalje, se spreminja tudi postopek za izdajo Potrdila o namenski rabi in Lokacijske informacije. Od 1. 6. se za oba postopka uporablja enoten obrazec.  Na obrazcu je v 3. točki potrebno označiti vsebino lokacijske informacije, v prvi alineji osnovne podatke (prej potrdilo o namenski rabi), v drugi alineji pa razširjene podatke.

VLOGA ZA IZDAJO LOKACIJSKE INFORMACIJE – docx

VLOGA ZA IZDAJO LOKACIJSKE INFORMACIJE – pdf 

Na podlagi Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/1630/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO) in Zakona o urejanju prostora – ZureP-3 (UL RS 199/21), ter na podlagi navodila Ministrstva za okolje in prostor, številka 35001-5/2022-2550-1 z dne 24. 8. 2022, se:

– za lokacijsko informacijo  plača upravno takso po tarifni št. 36 v višini 35,00 €

Takso se lahko poravna z gotovino na občini ali na podračun občine št. SI56 0127 5475 0309 117, sklic na številko SI11 75744-7111002, namen plačila: Plačilo upravne takse.

 

Če niste taksni zavezanec oziroma ste plačevanja taks oproščeni, navedite razlog iz zakona in priložite ustrezna dokazila.

 

Vlogo lahko oddate tudi preko portala e-Uprava  ali jo  pošljete na elektronski naslov tajnistvo@miren-kostanjevica.si

 

Skip to content