Vloga za izdajo soglasja za priključek na občinsko cesto

Vloga za izdajo soglasja za priključek na občinsko cesto

Skladno s 111. členom Zakona o cestah se cestni priključki nekategoriziranih cest in individualni priključki na občinske ceste (v nadaljnjem besedilu: priključki na občinske ceste) lahko gradijo le s soglasjem, ki ga upravljavec občinske ceste izda v skladu s tem zakonom, ali mnenjem, ki ga upravljavec občinske ceste izda v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov.

Upravljavec občinskih cest izda soglasje ali mnenje iz prejšnjega odstavka, če ugotovi, da to ne bo imelo škodljivih posledic za zmogljivost občinske ceste ali varnost prometa na njej. Cestni priključki, katerih izvedba je dovoljena na podlagi soglasja upravljavca občinske ceste, morajo izpolnjevati merila za enostavne objekte v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov.

Upravljavec občinskih cest lahko z odločbo zahteva prilagoditev cestnega priključka na stroške lastnika ali imetnika pravice uporabe cestnega priključka, če cestni priključek na občinsko cesto zaradi povečanega prometa ali uporabe za drugačen promet, kot je bil upoštevan ob izdaji soglasja za njegovo ureditev, ni več ustrezen.

STROŠKI POSTOPKA

Po zakonu o upravnih taksah ((Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/1630/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO), znaša upravna taksa po tarifni št. 1. In 30 o:

  • 29,50 EUR.

Vlogo pošljete na elektronski naslov tajnistvo@miren-kostanjevica.si.

Skip to content