Zapora občinske ceste, soglasje za poseg v cestno telo

Vloga za zaporo občinske ceste zaradi izvajanja del, soglasje za poseg v cestno telo

ZAPORA CESTE

Skladno s 133. členom Zakona o cestah – ZCes-2 (Uradni list RS, št. 132/22140/22 – ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 – ZUNPEOVE) se dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet na tej cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popolno zapreti za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem upravljavca občinskih cest. Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste ni potrebno za redno vzdrževanje občinske ceste.

Delna zapora občinske ceste se izda v primeru, ko je skladno z 11. členom Pravilnika o zaporah na cesta omogočen prost profil minimalne širine 2,30 m. Za izvedbo delne zapore obstaja tipska zapora (priloga 4 Pravilnika o zaporah na cestah).

Za izvedbo popolne zapore je potrebno izdelati in vlogi priložiti elaborat zapore. Dovoljenje za popolno zaporo občinske ceste brez preusmeritve prometa na druge javne ceste se izda, če preusmeritev na druge javne ceste ni mogoča ali če se promet na lokalni cesti ne ustavi za več kot 30 minut oziroma zaradi zapore javne poti za več kot 60 minut.

SOGLASJE ZA POSEG V TELO OBČINSKE CESTE

Skladno z 32. členom Zakona o cestah ZCes-2 se za izvajanje gradbenih in drugih del, povezanih z gradnjo (npr. izkopi, prekopi, podkopi, vrtanja), ter gozdarskih del (npr. podiranje dreves, spravilo lesa) v območju javne ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet na javni cesti, poškodovala javno cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja pridobi soglasje upravljavca ceste, s katerim se določijo pogoji za opravljanje teh del.

Vse vkope in druge posege v javnih cestah je potrebno izvesti v skladu s Tehničnimi specifikacijami za javne ceste – Varstvo cest – Izvajanje prekopov na voznih površinah TSC 08.512:2005, cesto je po končanih delih potrebno povrniti v prvotno stanje.

 

Op.: V primeru, ko se poleg zapore ceste izvede tudi gradbena in druga dela na objektu, ki se nahaja v varovalnem pasu občinske ceste je potrebno na občino vložiti tudi vlogo za izdajo soglasja za poseg v varovalnem pasu občinske ceste.

 

Vlogo pošljete na elektronski naslov tajnistvo@miren-kostanjevica.si

Vlogo lahko oddate tudi preko spletnega obrazca na portalu e-Uprave ali SPOT (e-Vem) točke za pravne osebe (povezavi spodaj)

Oddaja vloge za podjetja: https://evem.gov.si/info/poslujem/poslujem-z-obcino/

 

Skip to content