Čistilna naprava ob Vrtojbici in kanalizacijsko omrežje Miren-Orehovlje

Projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče (CČN Nova Gorica)« je skupen projekt mestne občine Nova Gorica, občine Šempeter-Vrtojba in občine Miren-Kostanjevica.

V okviru projekta bo zgrajena centralna čistilna naprava Nova Gorica s kapaciteto 50.500 PE, kanalizacijsko omrežje s pripadajočimi objekti v skupni dolžini 18,739 km v občinah Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba in Miren-Kostanjevica.

Izvedba projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče (CČN Nova Gorica)« bo omogočila celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v 3 občinah na porečju Soče. Glavni upravičenci za infrastrukturo so gospodinjstva oz. prebivalci in gospodarstvo v omenjenih občinah, in sicer v aglomeracijah ki so večje od 2.000 PE ter tudi tisti, ki so že priključeni na kanalizacijo v drugih aglomeracijah, ki jih je mogoče z razumnimi stroški priključiti na čistilno napravo. Prav tako so upravičenci v aglomeraciji tudi tisti, ki imajo greznice in katerih greznične odplake se bodo čistile na čistilni napravi, pa jih ni mogoče priključiti na kakršnokoli čistilno napravo.

Po zaključku projekta bo v aglomeraciji ID 1033 Miren možno doseči predpisano vsaj 95 % priključitev na javno kanalizacijo in na čistilno napravo .

 

Čistilna naprava bo locirana delno v občini Šempeter-Vrtojba in delno v občini Miren-Kostanjevica. Leži na oddaljenosti približno 800 m jugovzhodno od naselja Vrtojba na desnem bregu potoka Vrtojbica in sicer ca. 1.400 m pred sotočjem z reko Vipavo.

Lokacija čistilne naprave se nahaja deloma na območju gramoznice, deloma pa na območju zaraščanja in gozdnega območja.

Na področju odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode bodo investitorji zasledovali sledeče namene:

 • izpolnitev zakonskih obveznosti glede izvedbe komunalne infrastrukture,
 • dodatno priključiti prebivalce na javni kanalizacijski sistem in s tem na čistilno
 • napravo,
 • zmanjšati emisije v vode,
 • izboljšati življenjske pogojev prebivalstva,
 • izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalcev na obravnavanem območju.
 • izgraditev ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda,
 • ki so v državnem programu opredeljena kot območja, ki morajo biti opremljena s
 • kanalizacijo, skladno z evropskimi direktivami na področju odvajanja in čiščenja
 • odpadnih voda, in s predpristopno pogodbo;
 • zmanjšanje vpliva na okolje (voda, tla);
 • izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalcev.

Izvajalci celotne investicije:

 • Izvedba nadzora – Inženir – Projekt d.d. Nova Gorica
 • Osveščanje javnosti –Erico d.o.o., Velenje
 • gradnja kanalizacijskega omrežja Miren – Orehovlje – Jadran d.d. Sežana
 • gradnjo kanalizacijskega sistema Nova Gorica – Šempeter – CPG d.d. Nova Gorica
 • komunalna infrastruktura za CČN in spremljajoči objekti – Kolektor Koling d.o.o., Idrija
 • Centralna čistilna naprava Nova Gorica – OTV Francija

 

Kanalizacijsko omrežje v občini Miren-Kostanjevica

Investicija zajema:

 • gradnjo zbirnih fekalnih kanalov z petimi črpališči,
 • gradnjo kanalizacije Pri Grabcu, v Starem mesto in v Gornjem Mirnu ter v Orehovljah s štirimi črpališči

 

V občini bo tako zgrajeno 10.430 m fekalne kanalizacije  z  rekonstruiranimi   vodovodi  ter na novo zgrajenih 9 črpališč (5 na zbirnem kanalu, 4 pa na fekalnih kanalih po naseljih). Vrednost celotne investicije znaša 5,4 mio EUR, od tega EU kohezijska sredstva znašajo 3,8 mio EUR in državna sredstva  672.000 EUR. Ostala sredstva bo zagotovila Občina Miren-Kostanjevica.

Gradnjo kanalizacijskega omrežja Miren–Orehovlje izvajata dva izvajalca: Jadran d.d. Sežana in Grafist d.o.o. Koper.

Do sedaj imamo v glavnem izvedeno kanalizacijsko omrežje Pri Grabcu in v Starem mestu, delno pa v Orehovljah in v Gornjem Mirnu. Po predvidenih terminskih planih naj bi se večji del kanalizacijskih del z rekonstrukcijo vodovoda zaključil do konca leta 2014. Istočasno s kanalizacijskim omrežjem se izvaja vzporedno tudi zbirni oz. tlačni kanal s črpališči, kateri služi za transport fekalnih vod na CČN Vrtojbica. V večji meri imamo zaključeni tudi dve črpališči Č2 in Č4. Č3 (izpred občine) in Č5 sta v izgradnji, medtem ko za črpališče Č1, ki je poleg jeza Šela, čakamo na ugodnejše razmere z višino vode v Vipavi (ker je črpališče pod nivojem dna Vipave). Poleg črpališč in transportnega oz. zbirnega kanala je sestavni del projekta tudi most čez Vipavo poleg objekta občine. Do sedaj je narejeno varovanje brežine-skalomet in  temeljenje opornikov, kateri bodo nosili mostno konstrukcijo. Predvidoma bo most postavljen proti koncu meseca novembra. Osnovni namen mosta je nosilec zbirnega kanala čez reko Vipavo, istočasno pa bo služil tudi pešpoti in kolesarski stezi. Celotna investicija mosta s skalometom, temeljenjem in konstrukcijo je cca 450.000,00 EUR (most je sicer vključen v finančno konstrukcijo celotne investicije – 5,4 mio EUR).

most2 most1

Skip to content