16. redna seja Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, v sredo, 27. januarja 2021 ob 16. uri

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Miren – Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 62/2016) ter 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren – Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 82/2016) sklicujem 16. redno sejo Občinskega sveta Občine Miren – Kostanjevica, ki bo

v  sredo, 27. decembra 2021 ob 16.00 uri v avli OŠ Miren

1.Obravnava in sprejem dnevnega reda,
2.Obravnava in sprejem zapisnika 15. redne seje,
3.Poročila
poročilo župana,
poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta,
poročilo Odbora za družbene dejavnosti
poročilo Odbora za gospodarstvo in proračun
poročilo Odbora za okolje, prostor in kmetijstvo
poročila članov svetov zavodov,
odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 15. redne seje
4.Pregled realizacije sklepov,
5.Sklep o imenovanju članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Miren-Kostanjevica,
6.Sklep o predlaganju kandidature za člana Razvojnega sveta Severne Primorske (Goriške) razvojne regije,
7.Predlog Odloka o proračunu Občine Miren – Kostanjevica za leto 2021 – druga obravnava:
Odlok o proračunu za leto 2021
obrazložitev,
splošni del proračuna za leto 2021,
posebni del proračuna za leto 2021,
načrt razvojnih programov za leta 2021 – 2024,
načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Miren-Kostanjevica za leto 2021,
kadrovski načrt 2021 – 2022,
8.Predlog Odloka o proračunu Občine Miren – Kostanjevica za leto 2022 – druga obravnava:
Odlok o proračunu za leto 2022
obrazložitev,
splošni del proračuna za leto 2022,
posebni del proračuna za leto 2022,
načrt razvojnih programov za leta 2022 – 2025,
načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Miren-Kostanjevica za leto 2022,
kadrovski načrt 2022 – 2023

9. Program dela Javnega zavoda za turizem Občine Miren-Kostanjevica za leto 2021
predlog sklepa
Program dela in finančni načrt 2021
Kadrovski načrt 2021

10.Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov.

Skip to content