11. redna seja občinskega sveta, v četrtek, 21. marca 2024 ob 16.uri

Številka: 0320-2/2024-1

Datum: 14. 3. 2024

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – uradno prečiščeno besedilo, 62/16 in 14/23) ter 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – uradno prečiščeno besedilo, 82/16 in 30/23)

SKLICUJEM

11. redno sejo Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica

v četrtek, 21. 3. 2024 ob 16.00 uri    v avli Osnovne šole Miren

 

Predlagan je naslednji dnevni red:

1. Obravnava in sprejem dnevnega reda;

2. Obravnava in sprejem zapisnika 10. redne seje občinskega sveta z dne 15. 2. 2024;

T2_Predlog zapisnika_10_redne_seje_z dne 15_2_2024

3. Poročila

 • poročilo župana,
 • poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta,
 • poročila članov svetov zavodov,
 • odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 10. redne seje,

4. Pregled realizacije sklepov;

T4_Pregled_sprejetih_sklepov_10_redna seja

5. Mnenje k imenovanju ravnatelja VIZ OŠ Miren (zaprto za javnost);

T5_Mnenje k imenovanju ravnatelja VIZ OŠ Miren

6. Soglasje k imenovanju direktorja JZ Miren Kras (zaprto za javnost);

T6_Soglasje k imenovanju direktorja JZ TMK

7. Soglasje k imenovanju direktorja JZ Goriške lekarne (zaprto za javnost);

T7_Soglasje k imenovanju direktorja JZ Goriška lekarna

8. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi Sveta CEROZ ter oblikovanju in določanju cen storitev obveznih občinskih GJS obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov;

T8_Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi Sveta CEROZ – 1. obravnava

T8_Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi Sveta CEROZ – 1. obravnava, priloga

9. Soglasje k spremembi statuta JZ MK;

T9_Soglasje k spremembi statuta JZ TMK

T9_Soglasje k spremembi Statuta JZ ZMK, priloga Čistopis Statuta

T9_Soglasje k spremembi Statuta JZ ZMK, priloga Spremembe in dopolnitve

10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični in promocijski taksi v OMK;

T10_Odlok o spremembah Odloka o turistični in promocijski taksi v OMK – 1. obravnava

T10_Odlok o spremembah Odloka o turistični in promocijski taksi v OMK – 1. obravnava, priloga

Poročilo 6. redne seje OGP_19.3.2024

11. Poročilo o delu Sveta za invalide za leto 2023 in plan dela za leto 2024;

T11_Sklep_Poročilo o izvajanju projekta OPMI in delu Sveta za invalide v OMK

T11_Poročilo OPMI 2023_za_občino_Miren_Kostanjevica

Porocilo_7. seja ODD 20.3.2024

12. Akcijski načrt za izboljšanje enakih možnosti invalidov v Občini Miren-Kostanjevica za obdobje 2024-2027;

T12_Sklep_Sprejetje Akcijskega načrta 2024-2027

T12_Akcijski načrt 2024-2027_Miren-Kostanjevica

13. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren – Kostanjevica za leto 2024 (Rebalans št. 1) – prva obravnava:

 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu za leto 2024 z obrazložitvijo sprememb – Rebalans št. 1 – prva obravnava,

T13_Predlog Spremembe in dopolnitve Odloka – Rebalans št. 1 2024

T13_Prerazporeditve proračuna v letu 2024

T13_Obrazložitve reb. št.1 za leto 2024

14. Sklep o skupni vrednosti pravnih poslov, ki niso predvideni v načrtih ravnanja z nepremičnim premoženjem za leti 2023 in 2024 (uskladitev z rebalansom št. 1 proračuna za leto 2024;

T14_Predlog Sklepa o skupni vrednosti pravnih poslov, ki niso predvideni v načrtih ravnanja z nepremičnim premoženjem za leti 2023 in 2024

15. Letno poročilo JZ MK za leto 2023 in Plan dela JZ MK za leto 2024;

T15_Sklep_POROČILO JZ TMK 2023

T15_Poslovno poročilo JZ TMK 2023

T15_Računovodsko poročilo JZ TMK 2023

T15_Finančno poročilo JZ TMK 2023

T15_Poročilo o upravljanju Pomnika miru na Cerju 2023

T15_Poročilo Skupaj za Kras 2023

T15_Analiza zadovoljstva obiskovalcev 2023

T15_Poročilo digitalni marketing 2023

T15_Sklep_PLAN JZ TMK 2024

T15_plan dela JZ TMK za 2024

T15_finančni plan JZ TMK za 2024

T15_kadrovski načrt JZ TMK za 2024

16. Poročilo o aktivnostih ZSST v letu 2023;

T16_Poročilo o izvedenih aktivnostih ZSST v letu 2023

T16_Sklep_Poročilo o aktivnostih ZSST v letu 2023

17. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov.

 

 

 ŽUPAN

Mauricij Humar

 

 

Vabljeni:

 • Župan,
 • Svetniki,
 • Tjaša Klavora, direktorica občinske uprave,
 • Karmen Budin, pravna služba, k točkam 5., 6., 7. in 8.,
 • Ariana Durnik, direktorica Turizem Miren-Kras, k točki 9., 10, 15. in 16.
 • Valter Adamič, koordinator projekta OPI, k točki 11.
 • Marko Štanta, Društvo gluhih in naglušnih sev. Primorske, k točki 12.
 • Mirjam Klančič, računovodstvo, k točki 13.,
 • Urška Velikonja, pravna služba, k točki ,
 • Predsednik nadzornega odbora,
 • Predsedniki KS,
 • Mediji

 

Skip to content