6. REDNA SEJA Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, ki bo v sredo, 25. marca 2015 ob 17. uri

VABILO

Na podlagi 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 43/2008, 71/2014) sklicujem 6. redno sejo Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, ki bo

v sredo 25.3.2015 ob 17.00 uri v večnamenski dvorani Občine Miren-Kostanjevica

Predlagan je naslednji dnevni red:

Obravnava in sprejem zapisnika 5. redne seje občinskega sveta

 1. Obravnava in sprejem dnevnega reda
 2. Poročila

a.) poročilo župana,

b.) poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta,

c.) poročila članov svetov zavodov,

d.) odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 4. redne seje.

 1. Pregled realizacije sklepov
 2. Soglasje k imenovanju direktorja Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica

Poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 1. Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode občine Miren-Kostanjevica (prva obravnava)

Poročilo Odbora za gospodarstvo in proračun

 1. Poročilo o delu Centra za pomoč na domu Klas Nova Gorica

Poročilo Odbora za družbene dejavnosti

 1. Sklep o določitvi nove cene storitve pomoči na domu za leto 2015

Poročilo Odbora za družbene dejavnosti

 1. Sprememba Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov KS ter članov drugih organov občine Miren-Kostanjevica

Poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 1. Poročilo o stanju objekta bivših opekarn – frnaže v Biljah

poročilo, grafični prikaz parcel, mnenje odvetnice glede pogodbe

Poročilo Odbora za gospodarstvo in proračun

 1. Obravnava investicijskega programa za Vrtec Bilje ,

predlog sklepa

Poročilo Odbora za gospodarstvo in proračun

 1. Predlog Sklepa o soglasju k pogojno sklenjeni sodni poravnavi za parcele prireditvenega prostora Opatje selo

Poročilo Odbora za gospodarstvo in proračun

 1. Predlog Sklepa o skupni vrednosti pravnih poslov pridobivanja nepremičnega premoženja, ki niso predvideni v Načrtih pridobivanja nepremičnega premoženja za leti 2015 in 2016

Poročilo Odbora za gospodarstvo in proračun

 1. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov
Skip to content